انجمن پی ال سی وان
نقشه سایت نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 96 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پی ال سی وان (http://www.plc1.co)
+-- انجمن: هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+--- انجمن: نقشه سالن ها (http://www.plc1.co/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: نقشه سایت نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 96 (/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96)نقشه سایت نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 96 - admin - 30-10-2017

این نمایشگاه از تاریخ 13 تا 16 آبان ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود .